A Screenshot History of Xubuntu

Xubuntu 6.06

Xubuntu 6.10

Xubuntu 7.04

Xubuntu 7.10

Xubuntu 8.04

Xubuntu 8.10

Xubuntu 9.04

Xubuntu 9.10

Xubuntu 10.04

Xubuntu 10.10

Xubuntu 11.04

Xubuntu 11.10

Xubuntu 12.04

Xubuntu 12.10

Xubuntu 13.04

Xubuntu 13.10

Xubuntu 14.04

Xubuntu 14.10

Xubuntu 15.04

Xubuntu 15.10

Xubuntu 16.04

Xubuntu 16.10

Xubuntu 17.04

Xubuntu 17.10

Xubuntu 18.04

Xubuntu 18.10

Xubuntu 19.04